قوانین و مقررات و ضوابط ترجمه

قوانین و مقررات و ضوابط ترجمه | جهت دانلود نسخه PDF قوانین و مقررات ترجمه به انتهای این بخش مراجعه کنید. ترجمه یکی از مهمترین واساسی ترین ارکان اصلی هر زبان در جای خود و عوامل فرهنگ و تمدن هر جامعه به شمار می رود. ترجمه از مهم ترین وسایل ارتباط، انتقال و القاء افکار و سازنده ملتها به یکدیگر است و اکنون که علم در تمام زمینه ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت است و دستیابی به تازه های علمی در جای جای جهان صورت می پذیرد، تنها راه بهره مندی از این تازه ها، ترجمه و برگردان این یافته های جدید به زبان هر ملت است. از این رو ترجمه لازمه بهبود زندگی اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشورها بوده و از جمله راه های بهره گیری …