شرایط تاسیس دارالترجمه رسمی

شرایط تاسیس دارالترجمه رسمی: قوه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار از داوطلبان واجد شرایط مترجمی رسمی دعوت مینماید تا در خواست خود را ظرف مهلت معینه در تهران به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه از طریق پست ارسال نماید . در خواست مترجمی رسمی باید دارای پیوستهای زیر باشد : یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه . ۲ قطعه عکس ۴ ۳ . تصویر مصدق بالاترین مدارک تحصیلی ( داوطلبانی که تحصیلاتی در ارتباط با زبان مربوط دارند در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود . ) گواهی عدم سوء پیشینه ( برای کارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوط مبنی ب اشتغال کافی است ) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر . درخواست مترجمی رسمی به ترتیب تاریخ وصول در دفتری ثبت …